Мэдээ, мэдээлэл

#9 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

#9 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

  Гэрээг бичгээр хийх нь тодорхой хэмжээний зардал гардаг ч энэ нь ирээдүйд учир ч болох төөрөгдөл, зардал, хохирлыг багасгах эерэг нөлө...